Chương trình Tư vấn Gia đình & Bệnh nhân (PFAP)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Chương trình Tư vấn Gia đình & Bệnh nhân (PFAP) của Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC). PFAP được thành lập như một nỗ lực có sự tham gia và hợp tác giữa bệnh nhân, gia đình, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, nhân viên bệnh viện và lãnh đạo quản lý nhằm thúc đẩy cải thiện chất lượng chăm sóc, tính liên tục của dịch vụ chăm sóc, trải nghiệm của bệnh nhân và sự hài lòng nói chung của bệnh nhân.

Sự tham gia đòi hỏi hoàn thành những điều sau:

  1. Đơn đăng ký thành viên,
  2. Định hướng PFAP, và
  3. Cam kết 6 tháng tham dự các cuộc họp định kỳ hàng tháng và 6 tháng theo lịch trình.

Các cuộc họp sẽ được lên lịch vào một ngày/giờ định kỳ để đa số tham dự và tính linh hoạt của các thành viên trong nhóm được đánh giá rất cao.

PFAP Application - Vietnamese

Địa chỉ
Vui lòng cho biết bằng dấu kiểm phù hợp với bạn:
Bạn có thoải mái khi nói trước mặt người khác, trình bày thông tin hoặc chia sẻ trải nghiệm cá nhân không?