MEDASSIST PROGRAM

CÁC CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG

  Ban Quản Trị MedAssist sẽ cứu xét toàn bộ đơn xin trợ cấp và sẽ ấn định trị giá số tiền trợ cấp, căn cứ vào ba (3) yếu tố.

  • Tổng Thu Nhập Gia Đình Hàng Năm (Tỷ lệ của Định Mức Nghèo Liên Bang)
  • Ước tính tổng số tiền túi của gia đình đã xuất ra để trả chi phí chăm sóc sức khỏe trong năm vừa qua (Tháng 1, 2021 – Tháng 12, 2021)
  • Loại Thuốc (Insulin, Thuốc Bơm Suyễn, thuốc Chích Tự Động Epinephrine)
  • Quý vị sẽ được chấp thuận để nhận trợ cấp hàng tháng đúng theo thời gian xử dụng số lượng thuốc đã cấp cho quý vị.
  • Ví dụ, quý vị được cấp thuốc dủ dùng trong 90 ngày thì quý vị sẽ được chấp thuận để nhận tiền trợ cấp trong ba (3) tháng.

  Có, quý vị xem chi tiết tại trang “Appeals- Kháng Cáo” ở hàng bên trái.

  Có, quý vị cần mở hồ sơ mới để nộp đơn xin trợ cấp với MedAssist trên mạng điện tử. Quý vị chỉ cần có địa chỉ email hợp lệ để mở hồ sơ.

  Bất kể đơn xin trợ cấp được chấp thuận vào lúc nào, quý vị sẽ nhận tiền trợ cấp đến 30 Tháng Sáu, 2023.

  Có, quý vị phải tái nộp đơn xin chương trình này trong chu kỳ tài khóa năm tới (Tháng Bảy 2023 – Tháng Sáu 2024). Thời điểm nộp đơn xin cho chu kỳ tài khóa năm tới sẽ bắt đầu ngày 1 Tháng Năm, 2023.

  Có, bảo hiểm y tế không phải là điều kiện phải có để xin chương trình này.

  Quý vị có 30 ngày lịch gia hạn để nộp hồ sơ chứng minh đã lấy thuốc hoặc Giấy Chứng Nhận Epinephrine. Ví dụ, muốn nhận được tiền trợ cấp cho Tháng 1, quý vị sẽ có 30 ngày, tính từ ngày cuối Tháng 1 để nộp hồ sơ chứng minh. Nếu quá thời hạn này mà không nộp hồ sơ chứng minh thì quý vị sẽ không được trợ cấp cho tháng đó.

  Sau khi đơn xin được chấp thuận, quý vị sẽ được liên lạc và chỉ dẫn cách cung cấp thông tin về ngân hàng của quý vị.
  • Insulin glulisine (Apidra®)
  • Insulin aspart (Novolog®)
  • Insulin lispro (Humalog®)
  • Regular insulin (Novolin R, Humulin R)
  • NPH insulin (Novolin N, Humulin N)
  • Insulin detemir (Levemir®)
  • Insulin glargine U-100 (Lantus®, Basaglar®)
  • Insulin glargine U-300 (Toujeo®)
  • Insulin degludec U-100/U-200 (Tresiba®)
  • Humalog® mix 75/25
  • Humalog® mix 50/50
  • Novolog® mix 70/30
  • Các loại thuốc bơm điều trị suyễn bao gồm, nhưng không giới hạn trong danh sách sau đây:

  • Albuterol (ProAir®, Ventolin®)
  • Levalbuterol (Xopenex®)
  • Fluticasone (Flovent®)
  • Budesonide (Pulmicort®)
  • Mometasone (Asmanex®)
  • Beclomethasone (QVAR®)
  • Fluticasone and salmeterol (Advair Diskus®)
  • Budesonide and formoterol (Symbicort®)
  • Mometasone and formoterol (Dulera®)
  • Fluticasone and vilanterol (Breo Ellipta®)
  • Salmeterol (Serevent Diskus®)
  • EpiPen® và EpiPen Jr®
  • SYMJEPI® pre-filled epinephrine syringe
  • Generic epinephrine auto-injector
  Không, số thứ tự trong danh sách chờ được tính từ ngày và giờ quý vị nộp đầy đủ toàn bộ hồ sơ. Đơn xin trong danh sách chờ sẽ được chấp thuận theo thứ tự của người nộp đơn và khả năng của ngân sách hiện có
  Có. Tất cả thông tin quý vị cung cấp sẽ được bảo mật tối đa. Chỉ các nhân viên có thẩm quyền và các viên chức của chương trình hoặc cơ quan cung cấp dịch vụ có quyền xem thông tin của quý vị. Quy luật bảo mật của Liên Bang sẽ được áp dụng trong việc bảo mật thông tin cá nhân trong đơn xin và các chứng từ của quý vị.

  Nếu có thông tin nào thay đổi thì quý vị cần phải liên lạc Nhóm MedAssist. Quý vị phải thông báo chúng tôi nếu có sự thay đổi bất cứ thông tin nào sau đây:

  FAQ list chart in Vietnamese