MEDASSIST PROGRAM

THỦ TỤC KHÁNG CÁO

  1. Quận Hạt sẽ ra quyết định trong vòng 30 ngày lịch, kể từ ngày nhận toàn bộ Đơn Xin Chương Trình MedAssist.
  2. Bệnh nhân nộp đơn và bị từ chối có quyền nộp đơn kháng cáo. Đơn kháng cáo phải ghi rõ lý do căn bản của sự kháng cáo và giải pháp mà quý vị yêu cầu. Mẫu đơn kháng cáo có thể lấy trên mạng hoặc liên lạc Nhóm
  3. Đơn kháng cáo phải được gởi đến địa chỉ dưới đây trong vòng 30 ngày lịch kể từ ngày từ chối đơn xin trợ cấp:

County of Santa Clara Health System Patient Business Services
2325 Enborg Lane, Suite 440
San Jose, CA 95128
Attention: Revenue Cycle Director

  1. Revenue Cycle Director (Giám Đốc Doanh Thu) sẽ ra quyết định về đơn kháng cáo sơ khởi trong vòng 30 ngày lịch .
  2. Nếu Revenue Cycle Director khẳng định sự từ chối thì bệnh nhân có quyền nộp đơn kháng cáo thứ hai. Đơn kháng cáo thứ hai phải được gởi đến County Health System Chief Financial Officer tại địa chỉ dưới đây, trong vòng 30 ngày lịch, kể từ ngày từ chối đơn kháng cáo thứ nhất:

County of Santa Clara Health System Finance Department
2325 Enborg Lane, Suite 360
San Jose, CA 95128
Attention: Chief Financial Officer

  1. Chief Financial Officer (Trưởng Ban Tài Chánh) sẽ ra phán quyết về đơn kháng cáo thứ hai trong vòng 30 ngày lịch.
  2. Phán quyết về đơn kháng cáo thứ hai là tối hậu.