MEDASSIST PROGRAM

TIẾN TRÌNH THỦ TỤC CHẤP THUẬN ĐƠN XIN TRỢ CẤP

Application Approval Process Chart in Vietnamese

Nếu quý vị hội đủ năm (5) điều kiện đúng theo tiêu chuẩn và ngân sách đang có

khả năng thì đơn xin trợ cấp sẽ được chấp thuận khi nhận đủ các hồ sơ bổ túc.

Vui lòng bổ túc hồ sơ bằng cách gởi thư, email, fax, hoặc đến nộp hồ sơ tại bất cứ Dược Phòng Ngoại Chẩn nào của SCVMC. Các Mẫu Hồ Sơ Bổ Túc có niêm yết tại trang Forms-Mẫu Đơn của trang mạng MedAssist.

Không nộp đầy đủ hồ sơ bổ túc trong vòng 30 ngày lịch thì hồ sơ của quý vị sẽ không được duyệt xét.

Danh Sách Các Hồ Sơ Bổ Túc Cần Phải Có*:

  1. Ghi Danh Hệ Thống Trả Tiền Điện Tử (Automated Clearing House Registration)
  2. Mẫu W-9

*Quý vị sẽ được liên lạc qua thông tin quý vị đã cung cấp nếu chúng tôi cần thêm thông tin hoặc hồ sơ của quý vị.

Vui lòng ký nhập trang mạng tại đây để xem chi tiết về việc chấp thuận đơn xin và số tiền được cấp, hoặc quý vị có thể liên lạc văn phòng MedAssist.

Quý vị sẽ được thông báo bằng thư hoặc điện thoại, nếu có thay đổi về tình trạng đơn xin của quý vị.


TRẢ TIỀN TRỢ CẤP

Sau khi đơn xin trợ cấp được chấp thuận, quý vị sẽ được trợ cấp tiền cho mỗi bệnh trạng hoặc tình trạng y khoa mà quý vị đã cung cấp toa thuốc hợp lệ. Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận đến ba (3) khoản tiền trợ cấp.

Toa Thuốc

Loại Trợ Cấp (bệnh trạng hoặc tình trạng y khoa)

Insulin

Bệnh Tiểu Đường

Thuốc Bơm Suyễn

Bệnh Suyễn

Thuốc Chích Tự Động Epinephrine

Dị Ứng Nghiêm Trọng

TRẢ TIỀN TRỢ CẤP SƠ KHỞI 

Lần trả tiền trợ cấp đầu tiên sẽ được phát trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận đơn xin của quý vị.

TRẢ TIỀN TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Muốn nhận các khoản tiền trợ cấp kế tiếp, quý vị cần phải trở lại trang mạng MedAssist mỗi tháng để nộp giấy tờ chứng minh quý vị đã lấy thêm loại thuốc hội đủ điều kiện theo quy định.  Đối với các loại thuốc xử dụng theo nhu cầu thì giấy chứng nhận về loại thuốc đó sẽ được chấp nhận.

Quý vị có thể nộp toa thuốc chứng minh bằng cách gởi thư, email, fax, hoặc đến nộp tại bất cứ Dược Phòng Ngoại Chẩn nào của SCVMC.

Giấy tờ chứng minh mà quý vị phải nộp sẽ tùy thuộc vào loại trợ cấp. Xem chi tiết dưới đây.

Loại Trợ Cấp

Giấy Tờ Chứng Minh

Bệnh Suyễn

Chứng minh lấy thêm thuốc (Liệt kê các lần lấy thuốc) hoặc Giấy Chứng Nhận về Thuốc Bơm Suyễn 

Bệnh Tiểu Đường

Chứng minh đã lấy thêm thuốc (hồ sơ đã lấy thuốc trước đây)

Dị Ứng Nghiêm Trọng

Giấy Chứng Nhận về Epinephrine

Quý vị cần liên lạc với dược phòng để yêu cầu cấp giấy liệt kê những lần cấp thuốc cho quý vị trước đây. Thông tin sau đây cần phải có trong giấy này:

  • Tên của Dược Phòng
  • Số điện thoại của dược phòng
  • Địa chỉ của dược phòng
  • Tên thuốc
  • Ngày cấp thuốc theo toa của bác sĩ
  • Số lượng

Hạn cuối để nộp giấy tờ chứng minh là ngày cuối cùng của mỗi tháng. Tuy nhiên, quý vị được gia hạn thêm ba mươi (30) ngày để nộp giấy tờ chứng minh. Nếu không nộp giấy tờ trước thời gian gia hạn thì quý vị sẽ không nhận được tiền trợ cấp của tháng này.

Tháng

Ngày Cuối Nộp Giấy Tờ Chứng Minh

Tháng Sáu, 2022 30 Tháng Sáu, 2022
Tháng Bảy 2022 31 Tháng Bảy, 2022
Tháng Tám, 2022 31 Tháng Tám, 2022
Tháng Chín, 2022 30 Tháng Chín, 2022
Tháng Mười, 2022 31 Tháng Mười, 2022
Tháng Mười Một, 2022 30 Tháng Mười Một, 2022
Tháng Mười Hai 2022 31 Tháng Mười Hai, 2022
Tháng Một, 2023 31 Tháng Một, 2023
Tháng Hai, 2023 28 Tháng Hai, 2023
Tháng Ba, 2023 31 Tháng Ba, 2023
Tháng Tư, 2023 30 Tháng Tư, 2023
Tháng Năm, 2023 31 Tháng Năm, 2023
Tháng Sáu, 2023 30 Tháng Sáu, 2023

Phương pháp căn bản là chuyển tiền trực tiếp vào tà30 Tháng Sáu, 2023i khoản ngân hàng của quý vị, tuy nhiên quý vị có quyền yêu cầu gởi chi phiếu. Quý vị chọn “check-chi phiếu” trong mục phương pháp trả tiền trong giấy Ghi Danh Hệ Thống Trả Tiền Điện Tử (ACH) để thay thế phương pháp chuyển tiền trực tiếp vào ngân hàng.