MEDASSIST PROGRAM

TỔNG QUÁT

Chương Trình MedAssist (Trợ Cấp Thuốc) chú trọng vào việc trợ giúp tài chánh để giảm gánh nặng cho những bệnh nhân phải xuất tiền túi để trả y phí chăm sóc sức khỏe với chi phí quá cao mà họ không đủ khả năng. Chương trình này tương tự như các chương trình khác của chính quyền, như Cal-Fresh và CalWORKs.

Bệnh nhân hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình MedAssist sẽ có thể nhận đến ba (3) khoản tiền trợ cấp để tránh tình trạng xuất tiền túi trả chi phí các loại thuốc, như insulin, thuốc bơm suyễn, và/hoặc thuốc chích tự động Epinephrine.

Ngân khoản tài trợ sẽ được cứu xét căn cứ trên ba yếu tố:

  1. Tổng thu nhập gia đình hàng năm
  2. Bệnh trạng hoặc tình trạng y khoa (tiểu đường, suyễn, dị ứng nghiêm trọng)
  3. Tổng số y phí phải xuất tiền túi để trả trong năm trước (Tháng 1, 2021 đến Tháng 12, 2021). Tổng số y phí phải xuất tiền túi để trả bao gồm tiền phụ phí khám bệnh và tiền thuốc, và tiền trả hàng tháng cho bảo hiểm y tế.

Sau khi bệnh nhân được ghi danh vào chương trình và trị giá số tiền trợ cấp đã được ấn định, bệnh nhân sẽ nhận được khoản tiền tài trợ hàng tháng, với điều kiện là cung cấp giấy tờ chứng minh được cấp toa thuốc tiểu đường, thuốc bơm suyễn hoặc có trong tay thuốc chích tự động chưa hết hạn trong tháng đó. Xử dụng thuốc đúng liều lượng vẫn là yếu tố then chốt của chương trình, và bệnh nhân bắt buộc phải chứng minh sự lấy thêm thuốc liên tục. (đối với

Epinepherine, là hiện có thuốc chích chưa hết hạn) để được tiếp tục nhận số tiền tài trợ.

Xin lưu ý rằng, đơn xin trợ cấp được chấp thuận căn cứ vào khả năng của ngân sách hiện có và cấp phát theo thứ tự của người nộp đơn xin trợ cấp.

Quý vị có thể nộp đơn xin chương trình 2022-23, từ 1/6/22 đến 30/4/23 trong khi có ngân sách.

Bắt Đầu Điền Đơn


ĐIỀU KIỆN:

  1. Tuổi từ 18 trở lên
  2. Cư dân của Hạt Santa Clara
  3. Phải có toa thuốc hợp lệ của insulin, thuốc bơm suyễn, và/hoặc thuốc chích tự động
  4. Phải có hồ sơ tổng số y phí đã xuất tiền túi để trả trong năm vừa
  5. Tổng thu nhập gia đình không vượt quá số tiền ấn định sau đây:

Tổng số người trong gia đình*

Tổng Thu Nhập Gia Đình Không Quá Số Lượng Dưới Đây

1

$128,969

2

$173,762

3

$218,555

4

$263,348

5

$308,140

6

$352,933

7

$397,726

8

$442,519

*Tổng số người trong gia đình bao gồm bản thân của quý vị, vợ, chồng hoặc bạn đời sống chung, và trẻ em còn được nuôi dưỡng, dưới 21 tuổi, bất kể sống chung nhà hoặc ở nơi khác.