MedAssist Program

ENGLISH ESPAÑOL TIẾNG VIỆT 中文

Video Giới Thiệu

MedAssist Program

*Để xem video này với ngôn ngữ khác, chọn “CC” kế đó chọn “Settings”. Chọn ngôn ngữ quý vị muốn nghe. 

**Các ứng dụng trong nhiều ngôn ngữ khác, kể cả Tây ban Nha và Việt Ngữ, sẽ có trong thời gian gần đây.