Navigate Up
Santa Clara Valley Medical Center
Better Health for All
Newsroom Contact Us
 Search
Menu +
Home > Services > Language Services

Language Services

Interpretation Services

At Santa Clara Valley Medical Center, we know that positive health outcomes are dependent on effective communication. For this reason, interpretation services are provided by phone, and in person to our patients and their families. Interpreters in more than 100 languages are available by phone at any time, every day of the year. There is no charge for these services.

For patients who rely on American Sign Language (ASL) for communication, we are ready to provide interpreters in person or by video (VRI). If you need sign language interpretation, please let us know at the time you schedule an appointment.

We are always looking for ways to improve our services. For any questions, suggestions or concerns related to interpretation services, please call the Language Services Department at 408-885-7739, or the Customer Service Department at 408-885-4826. You may also submit a complaint to the United States Department of Health & Human Services, Office for Civil Rights, toll free at 1-800-368-1019.

If you would like to read our Policy regarding interpretation services, you can access it here: Language Assistance Policy 312.0Servicios de Interpretación

En Santa Clara Valley Medical Center sabemos que cuando se trata de la salud, los resultados positivos dependen de una comunicación efectiva. Por esta razón, ofrecemos a nuestros pacientes y sus familias servicios de interpretación por teléfono y en persona. Hay intérpretes por teléfono para más de 100 idiomas que están disponibles a cualquier hora, todos los días del año. No hay cargos por utilizar estos servicios.

Para quienes se comunican con lengua de señas, contamos con intérpretes en persona o por video. Por favor, al momento de hacer su cita, infórmenos si usted necesitará un intérprete para lengua de señas durante su consulta.

Constantemente estamos buscando maneras de mejorar nuestros servicios. Si tiene preguntas, sugerencias o problemas en relación a los servicios de interpretación, por favor llame a Language Services Department al teléfono (408)-885-7739, o al Departamento de Servicios al Cliente al teléfono (408) 885-4826. También puede presentar quejas ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, llamando al teléfono 1 (800) 368-1019 (llamada sin costo).

Si desea leer nuestra Política de Servicios de Interpretación, puede encontrarla aquí: Language Assistance Policy 312.0

 Dịch Vụ Thông Dịch

Santa Clara Valley Medical Center chúng tôi hiểu rằng sức khỏe tốt sẽ đạt được qua sự truyền đạt hữu hiệu. Vì lý do này, chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch qua điện thoại, và gởi thông dịch viên đến tại chỗ để giúp bệnh nhân và gia đình. Chúng tôi có thông dịch qua điện thoại cho trên 100 ngôn ngữ, bất cứ lúc nào và mỗi ngày trong năm. Dịch vụ thông dịch được cung cấp miễn phí.

Đối với những bệnh nhân cần truyền đạt bằng cách ra dấu tay (ASL) thì chúng tôi cũng sẵn sàng gởi thông dịch viên đến tận nơi hoặc qua video (VRI). Khi làm hẹn, xin quý vị cho biết trước là quý vị cần thông dịch ra dấu tay.

Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để tìm cách phục vụ tốt hơn. Nếu có câu hỏi, đề nghị hoặc điều gì quý vị quan tâm về các dịch vụ thông dịch, xin quý vị gọi Dịch Vụ Thông Dịch, số (408) 885-7739, hoặc Dịch Vụ Khách Hàng, số (408) 885-4826. Quý vị cũng có thể gọi số điện thoại miễn phí để than phiền với United States Department of Health & Human Services, Office for Civil Rights.

Nếu muốn đọc Chính Sách về dịch vụ thông dịch của chúng tôi, xin nhấn vào đây: Language Assistance Policy 312.0


翻譯服務

在聖克拉拉山谷醫療中心,我們知道積極的健康狀況取決於有效的溝通。因此,我們向我們的病人和他們的埃及人提供電話或面對面的翻譯服務。在每一天任何時間通過電話有超過100種語言的譯者可提供服務。使用這些服務不收費。

對於依賴美國手語(ASL)來溝通的病患,我們可以提供面對面或通過視頻(VRI)服務的譯者。如果你在任何時候進行預約時需要手語翻譯服務,請通知我們。

我們使用在尋找辦法來改進我們的服務。如果有任何問題,建議或與翻譯服務相關的擔憂,請撥打語言服務部的電話(408) 885-7739,或者客戶服務部的電話(408) 885-4826。你也可以向美國健康&公眾服務部,人權辦公室提交投訴,免費電話為1 (800) 368-1019。

如果你希望閱讀我們關於翻譯服務的政策,你可以在這裡獲取(創建超鏈接至政策312.0*
Contact County Disclaimer